Klášter augustiniánů

Augustiniánský klášter byl založen roku 1350 markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským, bratrem Karla IV. Nejprve sídlili augustiniáni v konventu přiléhajícímu k dnešnímu kostelu sv. Tomáše na ulici Joštova. Ke kostelu přiléhaly objekty kláštera augustiniánů a celý komplex se tehdy nacházel v těsné blízkosti městských hradeb. Roku 1783 byl na příkaz císaře Josefa II. klášter augustiniánů přestěhován do konventu na Starém Brně, kde do té doby sídlil řád cisterciaček, který založila roku 1323 Eliška Rejčka. Od roku 1783 se stal klášter augustiniánů na Starém Brně opatskou rezidencí. V letech 1950 – 1990 byli augustiniáni z konventu vyhnáni.

 

 

Řád augustiniánů, který byl založen v roce 1244 se v brně usídlil roku 1346. Základním posláním řádu byla duchovní správa, dále také vědecká, misijní a školská činnost. Roku 1653 byla ještě na původním působišti augustinián založena Augustiniánská thurnovská fundace, což byla nadace sloužící k podpoře hudby. Tato nadace vznikla díky odkazu brněnské šlechtičny Sibylly Polyxeny Františky z Montani, rozené hraběnky z Thurnu a Walsassina, podle níž také získala přívlastek „turnovská“. Fundatisté, kterým se přezdívalo „modráčci“ byli chudí nadaní chlapci, kteří byli v klášteře vzděláváni v hudbě. Význam nadace vzrostl za působení opata Cyrila Nappa a následně za Pavla Křížkovského.

 

 

 

Základy starého konventu, vystavěného v průběhu 14. století, dnes připomínají pouze obvodové zdi ambitu a kapitulní síně. Prelatura byla postavena ve 30. letech 18. století podle návrhu Mořice Grimma. Zajímavé je jistě nádvoří v části konviktu přivrácené k pivovaru, kde se nacházel skleník, včelín a pokusná zahrada Gregora Johanna Mendla, augustiniánského mnicha, později opata kláštera a zakladatele genetiky. Západní křídlo kláštera bylo vystavěno v letech 1795 – 1805. Dnes se v něm nachází secesní refektář, v prvním patře proslulá barokní knihovna a v přízemí expozice Mendlova muzea. V komplexu kláštera je samozřejmě začleněna gotická bazilika minor, tedy bazilika Nanebevzetí Panny Marie, které se věnujeme v samostatné kapitole.